Werkwijze

Binnen onze praktijk kunt u terecht voor kortdurende en langdurende behandeling. Een kortdurende behandeling wordt uitgevoerd door GZ-psychologen binnen de generalistische basis-GGZ, een langdurende behandeling door psychotherapeuten binnen de gespecialiseerde GGZ. Binnen een behandeling bestaat de mogelijkheid om online elementen toe te voegen, dit wordt ‘blended E-health’ genoemd.

 

Gz-psychologen

De gz-psycholoog heeft een brede kennis op het gebied van psychische problemen, vergelijkbaar met de huisarts die een brede kennis heeft op het gebied van lichamelijke problemen. De gz-psycholoog behandelt de meest voorkomende lichte tot matige ernstige klachten en werkt nauw samen met de huisarts en/of andere verwijzers. De behandeling is gericht op vermindering van de klachten die u ondervindt, preventie, activering of herstel van het evenwicht. De behandeling richt zich veelal niet op uw verleden, maar op uw huidige klachten. De behandeling is in principe kortdurend. Voor ruim 70 procent van de mensen zijn acht sessies voldoende, 90 procent wordt in twaalf zittingen behandeld. Wanneer blijkt dat er andere behandeling nodig is, zal de gz-psycholoog samen met u onderzoeken welke vorm van hulpverlening het meest geschikt is en u doorverwijzen. Dit kan eventueel een doorverwijzing zijn naar één van de psychotherapeuten binnen onze praktijk.

Psychotherapeuten

Een psychotherapeut behandelt problemen die door u en/of uw omgeving als ernstig ervaren worden. Het betreft problemen of stoornissen die langere tijd bestaan, complex van aard zijn en meer geworteld zijn in uw persoonlijkheid dan andere klachten en daarom specialistische behandeling vragen. Onze psychotherapeuten zijn opgeleid in meerdere behandelmethodes en kunnen daardoor een behandeling op maat aanbieden. Veel mensen hebben baat bij psychotherapie, maar het is een proces dat gepaard gaat met ups en downs en soms lang duurt. De samenwerkingsrelatie tussen u en de psychotherapeut speelt een grote rol bij het verminderen van de problematiek. De psychotherapeut houdt de kwaliteit van de samenwerkingsrelatie dan ook goed in de gaten.

Psychotherapie begint met een diagnostische fase. In twee tot vijf sessies wordt een beeld gevormd van de problematiek, het ontstaan en de ernst van de problematiek en uw persoonlijkheid. Soms is er aanvullend (medisch, psychologisch of psychiatrisch) onderzoek nodig. Afhankelijk van de problematiek en uw persoonlijkheid kiest de psychotherapeut voor een behandelmethode en legt u dit voor. Samen bepaalt u de frequentie van de gesprekken (meestal wekelijks of eenmaal in de twee weken). Daarna start de behandelfase, een reeks gesprekken die kan duren van een half jaar tot meerdere jaren. Voor een cliënt is psychotherapie vaak hard werken. Het kan zijn dat u zich (tijdelijk) slechter voelt of het idee heeft vast te lopen. Vaak is dat onvermijdelijk, omdat nare of moeilijke dingen het onderwerp zijn van de therapie. Het is belangrijk dat u twijfels, vragen of opmerkingen tijdig ter sprake brengt, zodat de samenwerkingsrelatie goed kan blijven en er gesproken kan worden over de koers van de behandeling. De behandeling eindigt met een afrondingsfase, die gericht is op het vasthouden van het bereikte resultaat en voorkómen dat u terugvalt in oude patronen. Tijdens deze fase zit er meestal steeds meer tijd tussen de gesprekken. Zo went u er aan om geleidelijk aan minder een beroep te doen op uw therapeut en kunt u steeds meer vertrouwen krijgen dat u zelfstandig verder kunt.

Helaas houden sommige mensen last van psychische problemen of hebben te kampen met terugkerende klachten. Dan is het belangrijk dat u tijdig weer contact opneemt met uw psychotherapeut om te voorkomen dat u in een negatieve spiraal belandt. De psychotherapeut helpt u in dat geval door de moeilijke perioden heen.

Blended E-health

Je kunt naast de gesprekken in je eigen tijd ook bezig zijn met de behandeling door online behandelelementen toe te voegen in een beveiligde online omgeving. Je bepaalt zelf waar en wanneer je bezig bent met de behandeling. Omdat je niet tegelijkertijd met je psycholoog online bent, kun je de tijd nemen om even stil te staan bij jezelf en rustig na te denken over wat je schrijft. Dan kun je je gedachten en gevoelens makkelijker ordenen en onder woorden brengen.